لیست اخبار صفحه :1
 برگزاری جلسه هماهنگی رابطین سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی (MCMC) بیمارستان ها در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان سمنان

برگزاری جلسه هماهنگی رابطین سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی (MCMC) بیمارستان ها در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان سمنان

سامانه پایش داده‌های مراقبت‌های درمانی دانشگاه، واحدی مدیریتی نظارتی با هدف اصلاح فرآیندها در حوزه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی