شاخص ­هاي بهداشتي و درماني از مهم­ترين شاخص­ هاي توسعه جوامع محسوب مي­شود و يكي از اركان مهم مراقبت ­هاي درماني، مراقبت­ هاي طبي پيش بيمارستاني است. اين مراقبت­ ها با توجه به نقشي كه در نجات جان انسان ­ها دارد از اهميت خاصی برخوردار است. مراقبت­هاي پيش بيمارستاني به آن دسته از مراقبت­ها گفته مي­شود كه از بالين بيمار شروع و به اورژانس بيمارستان ختم مي­شود.

در شرايطي كه ثانيه­ ها و دقيقه­ ها نقش مهمي در نجات جان انسان­ ها بازي مي­كنند، سرعت، دقت و هماهنگي در ارائه خدمات طبي اورژانسي اهميت به سزايي دارد. كاركنان عملياتي اورژانس پيش بيمارستاني (EMT) به عنوان اولين افراد آگاه از مسائل پزشكي كه بر بالين بيمار حاضر مي­شوند نقش اساسي را در اين لحظات حساس بر عهده دارند. حساسيت خدماتي كه تكنسين اورژانس 115 ارائه مي­دهد به اندازه ­اي است كه مي توان آن را به معني تفاوت بين مرگ و زندگي بيمار دانست.

مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي دانشگاه با مجموعه ­هاي اورژانس پيش بيمارستاني (115) اورژانس بیمارستانی، ستاد هدايت، اطلاع رساني و رسيدگي به امور درمان و نيز حوادث غيرمترقبه و پدافند غیرعامل مسئوليت مديريت درمان در حوادث و بحران و نيز رسيدگي به بيماران اورژانسي، همچنين هدايت بيماران به مراكز درماني تخصصي را برعهده دارد.

سيستم اورژانس پيش بيمارستاني(EMS) با ايجاد شبك ه­اي منسجم از پايگاه­ هاي اورژانس در شهرها و جاده ­ها و نيز پايگاه ­هاي اورژانس هوايي، ساحلي و ريلي سعي دارد تا در حداقل زمان ممكن خدمات طبي اورژانسي را به مددجويان ارايه كند.

مركز مديريت حوادث و فوريت­هاي پزشكي دانشگاه داراي 5 مركز در شهرستان­هاي گرمسار، سرخه، سمنان، مهدي­شهر و دامغان است. در حال حاضر مركز شهرستان آرادان در شهرستان گرمسار مديريت مي­شود.