لیست اخبار صفحه :1
تقدیر معاون آموزش همگانی مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

تقدیر معاون آموزش همگانی مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

معاون آموزش همگانی مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به دلیل گردآوری محتوای علمی ویژه دانش آموزان تقدیر و تشکر کردند.