عنوان دوره آموزشی

فایل

فارماکولوژی در اورژانس پیش بیمارستانی دانلود
مسمومیت الکل

دانلود

تجهیزات داخل آمبولانس

دانلود

 کتاب فوریت های پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی- جلد اول

دانلود

کتاب فوریت های پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی- جلد دوم

دانلود

کتاب فوریت های پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی- جلد سوم

دانلود

درمان های گام به گام در اورژانس پیش بیمارستانی(پروتکل های آفلاین) دانلود
فرآیندهای عملیات اورژانس پیش بیمارستانی دانلود
معرفی دستگاه های دی سی شوک در اورژانس پیش بیمارستانی دانلود
احیای قلبی ریوی پایه و مروری بر ACLS دانلود
مدیریت و درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی - جلد اول دانلود
مدیریت و درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی - جلد دوم دانلود
اورژانس هوایی دانلود
دستورعمل چهار سطحی تریاژ تلفنی دانلود
آشنایی با اثرات و تظاهرات بالینی قارچ مجیک ماشروم  دانلود 
مدیریت بیماران آبله میمونی در اورژانس پیش بیمارستانی دانلود
حساسیت و آنافیلاکسی دانلود
بیماری های ایسکمیک قلبی دانلود
احیای قلبی - ریوی دانلود 
پیشگیری و کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی دانلود