ریحانه انصاری (كارشناس فناوري اطلاعات سلامت) كارشناس آمار و اطلاعات مركز مديريت حوادث و فوريت ­هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان.

 امروزه آمار و اطلاعات به عنوان يكي از قوي­ترين ابزار نظارت، ارزيابي، تصميم­ گيري و برنامه ­ريزی سازماني مطرح است. سرمايه­ گذاري در ارتقاي اين علم مي­تواند نقش موثري در سياستگزاري، برنامه ­ريزي و در نهايت بهبود ارايه خدمات بهداشتي و درماني داشته باشد.

آمار در فرایند تجزیه و تحلیل و انطباق با جداول استاندارد آماری تهیه و تنظیم می­شود و نحوه عملکرد کیفی و کمی ارائه شده را مشخص می کند.

در مرکز مديريت حوادث و فوريت­های پزشکی، فعاليت آماري در دو بخش جمع­ آوری و تجزيه تحليل داده ­ها انجام مي­شود. تمامي آمار و اطلاعات مربوط به مأموريت­ها، حوادث ويژه و حوادث غيرمترقبه در حوزه اورژانس پيش بيمارستاني (115) به صورت روزانه توسط واحد آمار مرکز مديريت حوادث و فوريت­ های پزشکی دانشگاه جمع ­آوري و داده ­های آماري به صورت شاخص ­های فصلی، شاخص ­هاي هيئت امنا،نمودارهای آماری، گزارشات آماری، تحلیل نتایج و تهیه سالنامه آماری و ديگر بسته­های آماري مورد نياز براي بهره ­برداري مسئولين و كارشناسان تهيه مي­شود.

آمار مأموريت ­هاي اورژانس پيش­ بيمارستاني، روزانه از مراكز ديس­پچ شهرستان ­ها جمع ­آوري و به صورت بسته استاني جمع­ بندي و به مركز قطب شمال حوادث كشور ارسال و پس از جمع­ بندي از كليه دانشگاه­ هاي قطب به مركز مديريت حوادث و فوريت­ هاي پزشكي كشور ارسال مي­شود. آمار حوادث ويژه به فوريت به E.O.Cوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي­شود.